Regały magazynowe, systemy magazynowe

Pozwalają na optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz optymalizację procesów związanych z przyjęciem towarów, składowaniem towarów oraz ich wysyłką do klienta lub do dalszej produkcji.
Utrzymanie zapasów ma na celu skoordynowanie różnic w popycie i podaży. Konsolidacja polega na scalaniu różnych towarów pochodzących z wielu źródeł, a następnie wysłanie ich, jako jedną dużą przesyłkę ostatecznemu odbiorcy. Przeciwieństwem funkcji konsolidacyjnej jest dekonsolidacja. Polega ona na rozdzieleniu dużych partii towarów na mniejsze przesyłki zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców. Konfekcjonowanie polega na tworzeniu zestawów towarów lub półproduktów pochodzących z różnych źródeł w przesyłki zgodne z zamówieniem odbiorcy.

Rozwiązania konstrukcyjne, warunki mikroklimatu w magazynie, wyposażenie, organizacja magazynu oraz proces magazynowy zależą od:
-    asortymentu towarów przeznaczonych do składowania, ich postaci fizycznej oraz właściwości fizykochemicznych,
-    wielkości przechowywanych zapasów, ich struktury oraz charakterystyk fizycznych jednostek ładunkowych,częstotliwości dostaw i wydań, rotacji oraz obrotu magazynowego.
Biorąc pod uwagę powyższe zaplanujemy powierzchnię magazynową, ustawienie regałów, „mapę magazynu” 
Dobierzemy odpowiednie regały do specyfiki branży klienta (klasyczne, jezdne, wjezdne, antresole, grawitacyjne, automatyczne, półautomatyczne itp.) – współpracujemy z kilkoma liczącymi się producentami regałów magazynowych. Dopilnujemy montażu wybranych regałów na powierzchni magazynowej zgodnie z ustaloną specyfikacją.

Co warto wiedzieć o rodzajach regałów magazynowych?

Regał magazynowy to urządzenie przestrzenne, wielopoziomowe - przeznaczone do składowania produktów na ich elementach konstrukcyjnych wykorzystując urządzenia pomocnicze. Umożliwiają one ułożenie towarów, których odporność na naciski i względy bezpieczeństwa uniemożliwiają bezpośrednie piętrzenie lub względy organizacyjne decydują o potrzebie zachowania określonego stopnia dostępności do nich.

Regały w zależności od konstrukcji spełniają następujące funkcje: upraszczają procesy magazynowe, przyśpieszają procesy magazynowe i zwiększają ich stopień zmechanizowania i zautomatyzowania, zmniejszają przestrzeń konieczną do wykonywania prac ładunkowych i związanych ze składowaniem oraz zwiększają wykorzystanie powierzchni składowej.


Ze względu na cechy konstrukcyjno-użytkowe regały można podzielić na: stałe, przejezdne i specjalizowane.

Regały stałe

Są to urządzenia, których konstrukcyjne podpory nośne zachowują stałe położenie podczas procesu składowania dóbr materialnych, niezwiązane lub związane z podłożem, na którym zostały ustawione. Spośród regałów stałych wyróżnia się regały ramowe do obsługi ręcznej, regały ramowe paletowe oraz regały do materiałów o większych gabarytach. Wymienione regały są wykorzystywane do składowania rzędowego, co umożliwia bezpośredni dostęp do każdego asortymentu.

Regały rzędowe

Ułatwiają operacje umieszczania i wyjmowania asortymentów z regału. Ich wadą jest mniejszy stopień wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Regały przejezdne

Są to urządzenia, których konstrukcyjne podpory nośne wyposażone są w zespoły umożliwiające przemieszczanie regału po utwardzonym podłożu gładkim lub wyposażonym w specjalnie do tego celu przystosowane torowisko. Spośród regałów przejezdnych wyróżnia się regały wjezdne, przepływowe, przesuwne oraz okrężne.
Regały wjezdne umożliwiają składowanie dużych mas niewielkich ilości artykułów. Mogą być nieprzelotowe lub przelotowe. Ich wadą jest ograniczony dostęp do dóbr umieszczonych w głębi regału oraz konieczność posiadania takiego samego wymiaru poprzecznego jednostki ładunkowej.

Regały przepływowe

Składają się z nieruchomej konstrukcji regałów zintegrowanych z systemem przenośników służących do przemieszczania materiałów umieszczonych na paletach, w pojemnikach lub pudłach. Przemieszczanie ładunków odbywa się ruchem ciągłym lub przerywanym grawitacyjnie lub poprzez napęd.
Regały przepływowe w połączeniu z innymi urządzeniami przeładunkowymi oraz urządzeniami sterującymi, umożliwiają automatyzację procesu magazynowego i sterowanie ruchem ładunków. Regały przepływowe zwiększają wykorzystanie powierzchni magazynu, ograniczają przewozy dóbr wewnątrz magazynu oraz zapewniają właściwą rotację dóbr w magazynie.
Regały przesuwne są to regały półkowe lub paletowe posiadające konstrukcję umożliwiającą ich ruch w kierunku równoległym lub prostopadłym do płaszczyzny załadowania. Dzięki temu zapewnia się zawsze bezpośredni dostęp do jednego lub dwóch regałów. Ze względu na to, że regały mogą być zsunięte podczas składowania posiadają korzystny stosunek powierzchni składowej do użytkowej. Regały przesuwne mogą być również stosowane do składowania materiałów dłużycowych.


Regały okrężne są to regały zblokowane, w których dostęp do składowanych dóbr uzyskuje się dzięki pionowym lub poziomym ruchom półek w układzie zamkniętym. W tego typu regałach zapewniony jest wysoki stopień wykorzystania powierzchni lub przestrzeni, ale dostęp do nich jest utrudniony ze względu na konstrukcje, długie są także czasy manipulacyjne. Regały okrężne wykorzystywane są do składowania dóbr o małej częstotliwości przeładunków.


Regały specjalizowane są to urządzenia, których elementy konstrukcyjne przystosowane są do charakterystycznych cech składowanych asortymentów i technologii składowania.

Stojaki są to urządzenia do składowania dóbr w pozycji stojącej, natomiast wieszaki – w pozycji wiszącej. W stojakach składowane są np. blacha i szkło w arkuszach, płyty drewnopodobne, natomiast wieszaki przeznacza się do składowania, np. odzieży, kręgów drutu, taśm.

Działamy na terenie całego kraju w tym: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków